مطالب آموزشي - رفتارشناسی و وفادارسازی مشتریان

یکی از موضوعات مهم در شناسایی رفتار مشتری، شخصیت شناسی است.

شخصیت به معنی مجموعه رفتارهای مشاهده شده/مشاهده نشده افراد است که باعث تفکیک و تمایز بین آنها می شود. بنابراین همه مشتریان دارای نوعی شخصیت متفاوت بوده که شناسایی ساختار کلی شخصیت مشتری، امکان پیش بینی رفتار مشتری را در موقعیت خاص فراهم می آورد.

الگوی وجودی هر مشتری، روان (Spirit) اوست. روان در مرکز و سه مفهوم حیاتی  ذهن(Mind)، دل (Heart)  و جسم (Body) حول آن در گردش هستند.