میانگین امتیار کاربران: / 0
ضعیفعالی 

فيليپ کاتلر معتقد است:

1- شرکتها به مقدار کافي بازارگرا و مشتري مدار نيستند .

2ـ شرکتها به طور کامل مشتريان هدف خود را نمي شناسند.

3ـ شرکتها به صورت صحيحي روابط خويش با ذينفع هايشان را مديريت نمي کنند.

4ـ شرکتها نياز دارند تا رقباي خود را بهتر تعريف نمايند و آنها را زير نظر داشته باشند.

5ـ شرکتها در پيدا کردن فرصت هاي جديد مهارت لازم را ندارند.

6ـ فرآيند برنامه ريزي بازاريابي شرکتها اثربخش نيست.

7ـ خط مشي، کالاها و خدمات شرکتها نياز به کنترل بيشتري دارد.

8ـ مهارتهاي ايجاد نام تجاري و ارتباطات شرکتها ضعيف است.

9ـ شرکتها براي اجراي اثربخش و کارايي بازاريابي به خوبي سازماندهي نشده اند.

10ـ شرکتها حداکثر استفاده را از فن آوري هاي جديد نمي نمايند.