مطالب آموزشي - مارکتینگ و فروش

ارزیابی محیطی

ارزیابی محیطی یكی از مهمترین پیش نیازهای استراتژی تحول میباشد و شامل مطالعات و ارزشیابی مداوم و منظم عوامل رقابتی ، تكنولوژیكی ، اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی ، قانونی و حتی اقلیمی میگردد.  نتیجه ارزیابی محیطی شناسائی مجموعه ای از فرصتها ، تهدیدها ،‌گرایشات و تحولات است كه خود نیاز به تحول را مطرح میسازند.

تعیین خلاء كارآئی
در این مرحله مقایسه ای بین سطح كارائی بازاریابی فعلی بنگاه و سطح مطلوب بعمل میآید تا خلاء كارآئی شناخته شود.  معمولا“ خلاء كارآیی بازاریابی ناشی از تحولات اساسی و پیش بینی ندشه در محیط بیرونی و بویژه بازار میباشد و یا ممكن است حاصل سهل انگاریها و بی توجهی های مدیریت باشد.

تعیین مسائل و موانع و مشكلات
تحول بدون شناخت موانع و مسائل و مشكلات مربوط به آن هرگز هدر دادن منابع و وقت و انرژی است.  یكی از مهمترین گامها برای تحول بررسی و مطالعه و درك كلیه موانع و مسائل برای ایجاد تحول در بنگاه و از جمله در فعالیتهای بازاریابی آن بنگاه میباشد.  با شناخت و تعیین این موانع و مسائل و رفع آنها سرعت تحول افزایش می یابد.

هدف گذاری و تعیین استراتژی تحول
تعریف و تعیین هدف های تحول و مسیر و راه كارهای آن یكی از حیاتی ترین گامهای هر نوع تحول در مدیریت بازار و مشتری است.  در شرایط رقابتی آینده لازم است تا اهداف بازاریابی بنگاه ها به روشنی بیان شده و راه كارهای اصولی با توجه به هدفهای تعیین شده و مقتضیات بنگاه و شرایط محیطی ارائه شوند.  هدفها و راه كارها باید بصورت بلند مدت، میان مدت و كوتاه مدت مشخص گردند و ارتباط آنها نیز به درستی دیده شود.
هدفهای بازاریابی باید از ویژگیهای زیر برخوردار باشند.

  • به نیازهای واحد بازاریابی توجه داشته باشند.
  • قابل اندازه گیری و ارزیابی باشند.
  • قابل دسترس باشند.
  • در ابعاد زمانی گوناگون تعریف شوند.


اجراء
برای اجرای هرگونه برنامه تحول لازم است تا علاوه بر آموزش و آگاه كردن نیروها در مورد حوزه تحول ، شرایط بستر سازی و آماده سازی و پذیرش نیز فراهم آید.  ایجاد فضای هم پذیری، انگیزشی و درگیر شدن باعوامل تحول آفرین میتوان اجرای برنامه های تحول را تسهیل و تسریع نماید.
برای اجرای برناه تحول لازم است تا تحولات در حوزه ای محدود و بصورت نمونه صورت گرفته و با شناسائی موانع و مشكلات و نارسائیها مرحله اجرای نهائی دنبال شود.


ارزشیابی و پیگیری
داشتن سیستم ارزشیابی و پیگیری تحول در حوزه مدیریت بازار و مشتری بر اساس بعضی شاخص ها و معیارها میتواند كاستیها را شناسائی كرده و با اصلاحات لازم فرآیند تحول بهتر و مؤثرتر دنبال شود.
برای ارزیابی تحول درحوزه مدیریت بازار ومشتری عوامل زیر مفید خواهند بود:

  • بررسی و ارزیابی شاخص رضایت مشتریان.
  • بررسی و ارزیابی میزان فروش و سهم بازار و سهم نسبی بازار.نتیجه تحول

تحول در حوزه مدیریت بازار و مشتری میتواند در اركان بازاریابی نوین صورت گرفته و ارزیابی شوند كه عبارتند از:

  • بازار شناسی ـ  شیوه ها ، ابزارها و تكنیكهای تحقیقات بازاریابی و سیستم اطلاعات بازار.
  • بازار سازی  ـ  ایجاد و افزایش سهم بازار با استفاده از ابزارهای بازاریابی بعضی محصول، قیمت، توزیع و ترویج و تبلیغ و ایجاد جایگاه مناسب.
  • بازارداری ـ حفظ سهم بازار و موقعیت و جایگاه خود در بازار و ایجاد ارتباط پایدار با مشتریان و ایجاد مشتریان وفادار.
  • بازار گرایی‌  ـ مدیریت بازار و بازاریابی شامل برناه ریزی، اجرا و نظارت و كنترل امور بازاریابی در بازارهای داخلی و خارجی و اداره واحد امور بازاریابی برای دستیابی به مزیت رقابتی.

 


پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه‌اي، برند , Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research , بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مجتبي شفاعي، دكترا، بازرگاني، مديريت، www.ModiriateFarda.IR، پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه‌اي، برند, Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research, بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مجتبي شفاعي، دكترا، بازرگاني، مديريت، www.ModiriateFarda.IR، پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه‌اي، برند, Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research, بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مجتبي شفاعي، دكترا، بازرگاني، مديريت، www.ModiriateFarda.IR، مشاوره، بازرگاني خارجي، واردات ، صادرات، مديريت فرداي ايرانيان، گمرك، حمل و نقل، تحريم، دورزدن تحريم، قرارداد خارجي، تجارت