مطالب آموزشي - مارکتینگ و فروش

دو راه ساده برای افزایش فروش تلفنی وجود دارد :

1-اينكه به هنگام برقراري تلفن از جاي خود بلند شويد.
- وقتي بلند مي شويد تمامي مراكز انرژي بدن خود را همخوان و هم رديف مي كنيد.
- لحن صداي بهتري پيدا مي كنيد.
- با اعتماد به نفس بيشتري حرف مي زنيد.
- انرژي بيشتري پيدا مي كنيد و اقتدارتان افزايش مي يابد و مشتري بيشتر حرفتان را باور مي كند.

2-اين است كه تبسمي بر لبان خود بكاريد.
- جالب اين جاست كه مشتري در سمت ديگر ارتباط تلفني مي تواند اين تبسم را احساس كند.
- بسياري از فروشندگان آيينه اي روي ميز خود دارندو به هنگام صحبت تلفني در آيينه نگاه مي كنند و به خودلبخند مي زنند

وقتي ايستادن و لبخند زدن را با هم تركيب مي كنيد انرژي و صميميت بيشتري را به نمايش مي گذاريد