دکتر مجتبی شفاعی

دکتر مجتبی شفاعی

مدرس و مشاور کسب و کار

22+ سال

تجربه کاری و اجرایی

14.000 + نفرساعت

آموزش تخصصی

10+ سال

مشاوره کسب و کار

8 عنوان کتاب

مدیریت و مارکتینگ

آموزش و مشاوره کسب و کار

سیستم سازی کسب و کار

فرآیندسازی، سنجه کنترل، تفویض و توانمندسازی و ...

تحلیل گری و توسعه فروش

رفتارشناسی مشتریان، توسعه شبکه و فروش مویرگی و ...

هوشمندسازی کسب و کار

تحلیل داده، هوش تجاری، هوش عملیاتی و ...

دوره های آموزشی

نشست ها و کارگاه های آموزشی

کتاب های کاربردی

پادکست های کاربردی

مطالب آموزشی

برخی از تجربیات همکاری و مشاوره