لطفاً پرداخت هزینه های همکاری و سایر امور مالی فی مابین، صرفاً از طریق واریز به حساب بانکی زیر صورت گیرد. ( با تشکر - مدیر مالی و اداری )
حساب شماره :۰۲۰۳۶۰۹۷۳۸۰۰۰‬

نزد بانک دی ، شعبه ملاصدرا

به نام مجتبی شفاعی


شماره کارت بانکی :3795-1704-3810-5029

شماره شبا : IR۴۱۰۶۶۰۰۰۰۰۰۰۲۰۳۶۰۹۷۳۸۰۰۰