مطالب آموزشي - مارکتینگ و فروش

" ان ال پی " علم و هنر رسیدن به کمال و موفقیت است و از مطالعه اشخاصی که در زمینه های مختلف به نتایج چشمگیر رسیده اند حاصل شده است. به کمک  ان ال پی خواهید توانست سریع تر و به نحوی موثرتر از قبل ، به اهداف شخصی خود دست یابید. به بیان دیگر در انجام کارهای مورد علاقه ، دستتان بازتر خواهد بود.

از این کارها بهره بیشتری عایدتان می شود، اطلاعات بیشتری کسب می کنید ، وبه خصوص ، در همان چارچوبی قرار خواهید گرفت که خودتان می خواهید. با بهره جستن از تکنیکهای توانمند این روش ، مثلا  در زمینه برقراری ارتباط با دیگران ، روابطی نزدیک و صمیمی با سایر افراد برقرار می کنید .

 

برای نیل به این مقصود ، منابع ذهنی ( جزء عصبی NEURO)  خود را که قبلا هرگز از وجود آن آگاه نبودید به کار خواهید گرفت، و فرا خواهید گرفت که چگونه به شیوه های بسیار خاص از عنصر کلامی ( جزء کلامی LINGUISTIC) برای دستیابی به اهدافتان ، بهره برگیرید.

نیز خواهید آموخت که چگونه وضعیت ذهنی خویش را به مهار خود درآورید وبه چه ترتیب باورها و ارزش های پذیرفته شده خود را به نحوی همروند کنید که به نتایج دلخواهتان (جزء برنامه ریزی ان ال پی PROGRAMMING)  دست یابید.

به طور خلاصه درک ان ال پی و عمل کردن به آن ، در موارد زیر به شما یاری می رساند :

- برقراری روابط فردی با دیگران

- افزایش مهارت شخص در زمینه متقاعد کردن دیگران

- کسب یک نگرش ذهنی سازنده و مفید

- افزایش عزت نفس

- غلبه  برتاثیرات تجربه های منفی گذشته

- تمرکز یافتن براهداف ، و هدایت انرژی درونی خود به سوی دستیابی به این اهداف

- اعمال کنترل بر شیوه های بروز احساسات

- همسو کردن ارزش ها و باورهای خویش با آنچه که می خواهیم به دست آوریم

- ترک عادت های نامطلوب

- ایجاد حس اعتماد به نفس برای انجام کارهایی که میخواهید انجام دهید

- دستیابی به اهدافی که قبلا آنها را دست نایافتنی و ناممکن می پنداشتید

- ایجاد درک متقابل بین شما و مراجعین و  مشتریان و همکارانتان

- یافتن روش های خلاق برای حل مسائلتان

- لذت بردن از فعالیتهایی که قبلا از انجامشان هراسان بودید

- بهره گیری کارآمد تر از زمان

- افزایش حس هدفمندی در زندگی

- دستیابی به مهارتهایی که همیشه آرزو داشتید به آنها دست یابید

- بهره مندی هرچه بیشتر از مواهب زندگی

 

فرهنگ اصطلاحات NLP

ACCESSING  CUES : راههایی که از طریق هماهنگی تنفس ، وضعیت بدن ، ژستها و حرکات چشمانمان برای فکر کردن در زمینه های خاص ، از آنها استفاده می کنیم . (زبان گویای بدن در زمان تفکر .)

ANCHOR : هر محرکی که موجب برانگیختن عکس العمل شود. آنکورها می توانند در ما تغییر ایجاد کنند. ( عوامل شرطی شده برای ایجاد تغییر حالت .)

ANCHORING : جریانی که چیزی را به چیز دیگری پیوند دهد. آنکورها می توانند به صورت طبیعی پیداشوند و یا مطابق خواسته خودمان به وجود آیند. ( پدیده ای مشابه با شرطی شدن در هیپنوتیزم یا فیزیولوژی.)

ASSOCIATED    STATE : در جریان یا درون یک تجربه بودن ، نگاه کردن از طریق چشم یا دیدگاه خودتان ، کاملا مطابق حواس خودتان . ( درمتن جریان یا واقعه ای بودن )

BEHAVIOR : هر فعالیتی که ما یه آن مشغول می شویم ، ازجمله جریانات فکری . یکی از سطوح نورولوژیک

BELIEFS : تعمیمهایی که ما درباره خودمان ، دیگران ، و جهان انجام می دهیم و در این محدوده به ایجاد اصول می پردازیم. یکی از سطوح نورولوژیک

BODY   LANGUAGE : روشی که ما بدون استفاده از واژه ها و صداها ، از آن طریق با بدنمان به مذاکره می پردازیم .برای مثال ، وضعیت جسمی ما ، ژستهای ما ، وضعیت بیانگر صورت ، ظاهر و زبان گویای بدن ما در زمان تفکر.

CALIBRATION : شناسایی دقیق حالت فرد دیگر از طریق خواندن علایم غیر کلامی در سیما و حرکات او.

( از ظاهر به حالت درونی دیگری پی بردن )

CAPABILITY : استراتژیهای موفق برای اداره شغل. مهارت . یکی از سطوح نورولوژیک ( شم مدیریت = مدیریت باکفایت )

CHUNKING : تغییر سطح ادراک شما با رفتن به سطحی بالاتر یا پایینتر . META  MODELبا پرسشهایی اختصاصی و لحظه ای ازسوژه، به سطوح دقیقتر یا پایینتر کلامی می رود. درMILTON   MODELاز طریق کلامی با شامل کردن تعدادی از لحظات یا مضامین خاص در ساختار کلی فرازها و جمله ها به سوی سطح بالاتر یا کلی تر می رود.

CONGRUENCE : پیوند عقاید ، ارزشها ، مهارتها و عملکردها در حالت راپورت RAPPORTبا دیگری قرار گرفتن . ( همدلی و همزبانی کامل)

CONSCIOUS : هر چیزی در آگاهی لحظه حاضر

CROSS_OVER  MATCHING : هماهنگ کردن زبان بدنی فرد.اشکال دیگری از حرکت . برای مثال ، هماهنگ با ریتم سخنان فرد مقابل ، بر روی رانهای خود زدن .

DELETION : در گفتار یا تفکر ، از دست دادن یا حذف قسمتی از یک تجربه است .

DISSOCITED   STATE : دور بودن از جریان یک تجربه ، شنیدن یا دیدن آن از خارج . ( از دور دستی بر آتش داشتن ) تغییر یا تحول در تجربه ، آن را به صورت متفاوتی در آوردن (مسخ)

ENVIRONMENT : زمان ، مکان و انسانهایی که همراه ما هستند . یکی از سطوح نورولوژیک  (محیط زندگی )

EYE  ACCESSING   CUES : حرکات و اشاره های چشمان در جهات خاص که نمایانگر تصور یا تجسم بینایی ، شنوایی ، و یا کی نس تتیک می باشند. ( انواع خیره شدن نگاه در حالات متفاوت تفکر )

FIRST   POSITION : ادراک یا دریافت جهان فقط از نقطه نظر خودمان . تنها با حقایق درونی خویش ارتباط داشتن . ( با دید خودمان به وقایع نگاه کردن )

GENERALIZATION : جریانی که در طی آن تجربه ای خاص بیانگر مجموعه ای از تجربیات می شود.

( تعمیم )

IDENTITY : تصویر ذهنی شما از خودتان و یا تصوری که شما از خودتان دارید . فکر می کنید که وجودتان چگونه است ؟ یکی از سطوح نورولوژیک ( هویت)

IN   TIME : داشتن یک خط زمانی که در آن گذشته در پشت سر شما و آینده در پیش رویتان قرار می گیرند و لحظه کنونی از کالبد شما می گذرد. ( در جریان وقایع و زمان بودن )

INCONGRUENCE : حالت خارج بودن از راپورت یا رابطه موثری با دیگران و یا خویش . تضاد و تنشی که از آثار آن در رفتار مشخص می شود.این تقابل می تواند به صورت مرحله به مرحله باشد .برای مثال ،عملی در تعقیب عمل دیگری ظاهر می شود که کاملا متضاد ، همزمان اتفاق می افتند . برای مثال ، زبان و کلمات چیزی می گویند ، ولی در آهنگ صدا تردید به چشم می خورد.

KINESTHETIC : مجموعه ای از ادراکات حسی ، احساسهای مربوط به لمس کردن یا بساوایی، احساسهای درونی از جمله ادراکات به یاد مانده ، هیجانات و حس تعادل.

LEAD   SYSTEM : سیستم ارائه دهنده حسهای درونی که شما برای دسترسی به اطلاعات نهفته ذهنی خویش استفاده می کنید . برای مثال ، در عده زیادی از افراد مشاهده تصویر ذهنی روز تعطیل ، آنها را به ادراک مجدد تمام خاطرات مفصل و مهم و تجربیات مربوط به آن هدایت می کند.

LEADING : تغییراتی که شما پس از کسب راپورت کافی با فرد دیگر انجام می دهید تا او از این تغییرات تبعیت و دنباله روی کند. (هدایت)

MAP   OF  REALITY : ارائه تصویر ذهنی هر فرد از جهان و هستی که بر پایه ادراکات و تجربیات فردی او ایجاد شده و شکل گرفته است . (طرح واقعیت = جهان بینی )

MATCHING : تطابق با قسمتهای مختلف رفتاری ، مهارتی ، باوری و ارزشی دیگران به قصد افزایش سطح ارتباط موثر یا راپورت با آنها.

META   MODEL: طرحی در کلام یا زبان که بر اساس کاربرد اصول {MODELINGجریان تشخیص سلسله مراتب منطقی عقاید و رفتارها برای انجام موفقیت آمیز یک کار}در سطح جهانی بنا شده و مجموعه ای از طرحهای کلامی و پرسشهایی است که زبان را به تجربه مرتبط می سازد.

METAPHOR : برقراری ارتباط انسانی غیر مستقیم با دیگران با کمک داستان یا تصویری که نوعی مطلب یا مقایسه را به ذهن فرد دیگر وارد میکند. در ان . ال . پی ، متافور یا استعاره ، تمام انواع تشبیهات ، تمثیلات و کنایات را در بر می گیرد.

MILTON   MODEL : بر عکس META  MODEL، در این جا به صورت هنرمندانه ای طرحهای کلامی مبهم برای ایجاد و استمرار ارتباط موثر و مسئولانه با فردی دیگر و به قصد دسترسی به تجربیات و منابع ناخودآگاه او استفاده شوند.

MISMATCHING : تطابق  رفتارهای خویش به شکل دیگر و متفاوت یا متضاد با رفتارهای دیگر به قصد هدایت مجدد ، قطع کردن یا خاتمه دادن به رابطه موجود با آنها ( در جریان یک ملاقات یا مذاکره ) و یا با هدف اینکه آنها در رفتارهایشان تغییراتی یا تعدیلهایی را به وجود آورند.

MODELING : جریانی که موجبات تشخیص سلسله مراتب و نظم را در رفتارهایی فراهم می سازد که برخی از افراد را قادر به انجام برخی از کارها می کند .پایه و اساس ان.ال.پی

MULTIPLE   DESCRIPTION : دانش و خرد لازم برای داشتن دیدگاه یا نقطه نظرهای متفاوت درباره یک واقعه . سه وضعیت ادراکی وجود دارد.

وضعیت اول : واقعیت از نقطه نظر شما.

وضعیت دوم : واقعیت از نقطه نظر فرد مقابل.

وضعیت سوم : واقعیت از نقطه نظر یک فرد بی طرف.

به مجموعه سه وضعیت فوق ، توصیف چند گانه گفته می شود.

NEURO-LINGUISTIC PROGERAMMING : مطالعه فضیلت و موفقیت ، طرحی درباره اینکه افراد چگونه تجربیات خویش را انجام می دهند و مطالعه ساختار تجربیات ذهنی.

NEUROLOGICAL    LEVELS : سطوح متفاوت تجربه : محیط ، رفتار ، قابلیت ، باور ، هویت و معنویت (یا روحانیت )

NOMINALIZATION : اصطلاحی در علم زبان برای جریانی که در طی آن کنش (فعل ) به کلمه ای مجرد و انتزاعی تبدیل می شود. همین طور واژه هایی برای اشاره به اسمهایی که به این صورت تشکیل می شوند . برای مثال ، مرتبط کردن به ارتباط تبدیل می شود.یک روندی که در نهایت به یک شیئ یا چیزی تبدیل می گردد.

OUTCOME : یک هدف دلخواه و اختصاصی که در نهایت بر اساس حس کردن مشخص می شود.به این معنی که در زمان رسیدن به آن ، می دانید که چه چیزی را باید ببینید ، بشنوید و یا احساس کنید .

( دستاورد حسی خاص)

PACING : کسب و استمرار راپورت ( رابطه ای مبتنی بر اعتماد و مسئولیت پذیری متقابل با دیگران ) در گذر زمان با ملاقات دیگران در شرایط باور و عمل به طرحی که از جهان در ذهن دارند.

POSITIVE   INTENTION : نیت خیری که زمینه ساز هر عمل یا باوری است .

PREDICATES : کلمات مبتنی بر حس که اشاره به کاربرد یکی از مسیرهای متفاوتی دارند.که ما از طریق آنها به تجسم و بیان اطلاعات در درون خودمان از طریق به کارگیری حواس پنجگانه می پردازیم و از دیدن ،شنیدن ، احساس کردن ، بوییدن و چشیدن استفاده می کنیم.

PREFERRED REPRESENTIAL SYSTEM : سیستم ارائه کننده حسی که فرد بیشتر برای تفکر آگاهانه از آن استفاده می کند و تجربیاتش را به وجود می آورد.

PRESUPPOSITION : عقاید یا باورهایی که فرض می شوند تا بر پایه و اساس آنها علوم یا فرضیه هایی بنا شوند.

RAPPORT : رابطه مبتنی بر اعتماد و مسئولیت پذیری متقابل با خودمان و دیگران.

REPRESENTATIONAL SYSTEM : مسیرهای متفاوتی که ما از طریق آنها به تجسم و بیان اطلاعات در درون خودمان از طریق به کارگیری حواس پنجگانه می پردازیم . برای این کار ما از حواس خودمان مانند بینایی (دیدن)، شنوایی (شنیدن) ، کی نس تتیک (احساس بدن) ، بویایی(بوییدن)و ذائقه (چشیدن) استفاده می بریم .

RESOURCES : هرچیزی که می تواند به شما در رسیدن به محصول یا دستاوردی کمک کند. برای مثال : حالت فیزیولوژیک ، افکار ، باورها ، استراتژیها، تجربیات ، انسانها، حوادث ، دارائیها ، مکانها ، حکایتها و غیره .(امکانات موجود)

SECOND   POSITION : دیدن جهان ازنقطه نظر فردی دیگر ، و در نتیجه دانستن واقعیت آن تا حدود یا به میزان بیشتر.

SELF   MODELLING : طرح ریزی منظم (MODELLING) برای حالت موفقیت با توجه و تکیه به امکانات موجود.

SENSORY   ACUITY : یک جریان آموزشی برای ایجاد تمایز بهتر و مفیدتری در مورد اطلاعات حسی که ما از جهان دریافت می کنیم. (معنی تحت الفظی جمله انگلیسی،حدت حواس می شود.)

SPIRITUAL : سطحی از درک که شما بیشتر خودتان هستید و یا بیشتر با خودتان و بیشتر با دیگران مرتبط هستید . یکی از سطوح نورولوژیک .

STATE : خلاصه ای از افکار ، احساسها ، هیجانها و انرژی جسمی و روانی.

STRATEGY : یک سلسله مراتب قابل تکرار از افکار و رفتارها به صورت ثابت که نتیجه یا محصول خاصی را به بار می آورند.

SUBMODALITIES : تفاوتهای ظریفی که ما در مورد هر یک از مجاری متعدد برانگیزاننده اطلاعات درونی از طریق حواس مختلف قائل می شویم . کیفیت هر برانگیختگی درونی ما .کوچکترین خشت یا آجر در بدنه و دیواره های افکار ما.

THIRD   POSITION : ادراک جهان ازنقطه نظر ناظری که در کنار ( نه در متن جریان ) قرار گرفته است .

TIMELINE : خطی که گذشته شما را به آینده تان متصل می سازد . نحوه ذخیره تصاویر ، صداها و احساسهای ما از گذشته ، زمان حال و آینده .

TRANCE : حالت تغییر یافته ذهنی که بر اثر متمرکز شدن ، محدود یا باریکتر شدن و ثابت شدن موقت توجه به درون حاصل می شود.

UNCONCIOUS : هر چیزی که در محدوده آگاهی کنونی شما قرار ندارد.

>> کلمات کلیدی: اصول ارتباطات، NLP

مديريت بازاريابي، بازاريابي ، فروش، مديريت فروش، مدير فروش ، مديريت  برند، برندینگ، برندسازی، افزایش فروش، فروش تلفنی، بازاريابي مستقیم، بازاريابي  تلفني، مشاور فروش، مشاور بازاريابي ، استراتژی فروش، تکنیک فروش، تکنیک های افزایش فروش، تکنيک هاي افزايش فروش ، برند، مشاوره بازاریابی و فروش، مشاوره فروش، مشاور بازاریابی، مشاوره بازاریابی، مشاور مدیریت، مشاوره مدیریت، توزيع و پخش مويرگي، بازرگاني خارجي و ترخيص كالا، اصول بازاريابي، مدیریت بازاریابی، مديريت برند، برندینگ، برندسازی، استراتژی‌ فروش، تاکتیک فروش، استراتژی اوصل  بازاریابی و فروش، قیمت گذاری، مدیریت قیمت، تحقيقات بازار، تحقیقات بازاریابی، مدیریت تبليغات، استراتژی تبلیغات، مديريت فروش و رموز فروش موفق، اصول مديريت، مدیریت کسب و کار، اصول مذاکره، مدیریت مذاکره، اصول مذاکره موفق، مذاکره فروش موفق، ارتباطات بازاریابی، دکترای مدیریت، دکتری، مجتبی شفاعی، دکتر شفاعی، تحصيلات تکميلي، ساير مطالب، نکات مفيد و خواندني، مدیران موفق، مدیریت موفق، فروش موفق، مديران و شرکتهاي موفق، حکايتهاي مديريتي، رموز موفقيت، افزایش فروش، تکنیک های افزایش فروش، برنامه فروش، هدفگذاری فروش، برنامه بازاریابی، بازاريابي و تبليغات، مشاوره تبلیغات، طنز و سرگرمي مديريتي، مدیریت فناوري اطلاعات، بازاریابی الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی، فروش اینترنتی، فروش الکترونیکی، تجارت الکترونیک،  ویدئوهای تبلیغاتی، محصولات، راه حل بهبود فروش، مقاله مدیریتی، مشاوره رایگان فروش، پژوهش‌، تحقیقات بازار، بازارشناسی، بازارسازی، بازاریابی، کتاب الکترونيک، ایبوک، کتاب بازاریابی و فروش، خلاصه کتاب، فایلهای آموزشي، نرم‌افزار تلفن همراه،  استخدام و كاريابي، رموز كاريابي، شیوه كارمندگزيني، مشاوره استخدام، ساختار تیم فروش، سایت های کاریابی، فروش تلفنی، Telemarketing، با عقابها پرواز کن، راه اندازی شرکت پخش، توسعه فروش، افزایش فروش، مشاوره بازاریابی، مشاوره، دکتر مجتبی شفاعی، سررسید مدیریتی، پاورپوینت مدیریتی، PDF، PPT، بسته آموزشی، ویزیتوری، فروش حضوری، تکنیک های فروش، استراتژی فروش، راهکارهای افزایش فروش، منشی، مسئول دفتر، کاریابی، استخدام، کارگزینی، جذب، آموزش، دوره آموزشی، عارضه یابی، مدرس، استاد دانشگاه، فناوری، تکنولوژی، MBAر، EMBA، مدیریت کسب و کار، مدیریت اجرایی، مدیریت استراتژیک، رشد فروش، روند فروش، تاسیس، راه اندازی شرکت پخش، راه اندازی واحد فروش، اصلاح ساختار فروش، رموز موفقیت، رموز فروش، تکنیکهای افزایش فروش، فروش Sales مشاوره فروش Sales Consulting مدیر فروش Sales Manager کارشناس فروش Sales Expert مدیریت فروش Sales Management فروش موفق Success Sales فروشنده Seller Salesman ویزیتور و بازایاب، بازاریابی حضوری Vistor فروش حضوری واحد فروش Sales Department تیم فروش Sales Team، وظایف فروش Sales Duties ساختار فروش Sales Structure هدف فروش Sales Target برنامه فروش Sales Plan، فروشندگی حرفه ای ، افزایش فروش، روند فروش Sales Trend استراتژی فروش Sales Strategy تاکتیک فروش Sales Tactics تکنیک فروش Sales Technics ترویج فروش Sales Promotion سمینار فروش، آموزش بازاریابی، سمینار فروش موفق، سمینار بازاریابی، سیاست فروش خرید و فروش Sales and purchase فروش اینترنتی Internet پیش فروش فروش فیلم بازاریابی Marketing بازار Market بازارسازی Merchandising مدیریت بازاریابی Marketing management مدیر بازاریابی Marketing Manager تحقیقات بازار Market Research تحقیقات بازاریابی Marketing research ممیزی بازاریابی Marketing Audit مدیریت بازاریابی مدیریت بازاریابی فروش شرکت بازاریابی کتاب بازاریابی بازاریابی شبکه ای تبلیغات بازاریابی مقاله بازاریابی فروش و بازاریابی آموزش بازاریابی بازاریابی اینترنتی بازاریابی شبکه ای بازاریابی فروش سایت بازاریابی شرکت بازاریابی فروش و بازاریابی مقاله بازاریابی بازاریابی ویروسی بازاریابی دهان به دهان بازاریابی پارتیزانی بازاریابی ایمیلی مرکز مشاوره سایت مشاوره مشاور مشاوره رایگان مهندسین مشاور شرکت مشاور دلیل مشاور استخدام مشاور شرکت مشاوره مهندس مشاور پخش مستقیم به پخش شرکت پخش پخش مویرگی استخدام شرکت پخش پخش مواد غذایی شرکت پخش دارو دانلود رایگان دانلود کتاب دانلود مطالب تبلیغ تبلیغات آگهی رایگان تبلیغات تبلیغات بازاریابی مدیریت تببلیغات مدیریت ارتباط سمپلینگ کمپین تبلیغاتی برنامه تبلیغاتی تحلیل فروش تحقیقات فروش سمینار آموزشی دانلود رایگان مطالب آموزشی دانلود پاورپوینت دانلود فیلم آموزشی دانلود فروش آنلاین مشتری فلسفه قیمت قیمت گذاری قوانین فروش موفق، راهکار افزایش فروش دوره آموزشی فروش مدیریت فردای ایرنیان مدیریت فردا خدمات مشاوره مجتبی شفاعی استراتژی تاکیتک برنامه استراتژیک سیاست برند مدیریت برند هویت برند شخصیت برند برندیینگ بازاریابی شبکه ای برند لوگو مدیریت برند مدیریت نشان تجاری ، برندینگ وفاداری بازاریابی بیمه اصول بازاریابی شعار ارزش برند بخش بندی بازار آمیخته بازاریابی موفقیت اشتباه مفاهیم بازاریابی اصول مذاکره کتاب رایگان مدیریت اسلامی بازاریابی خدمات بانک، Price pricing تندمصرف fmcg، پخش مویرگی، فروش مویرگی، توزیع مویرگی، شرکت پخش، فروش ویزیتوری، فروش مستقیم، راهکارهای افزایش فروش، کتاب الکترونیک، مطالعه، پژوهش، تحقیق، فایل، ، دکتر احمد روستا، دکتر محمود محمدیان، پرویز درگی، دانلود رایگان، استخدام، کاریابی، موفقیت، فروش، بازاریابی، مدیریت برند، مدیریت فروش، مدیریت بازاریابی، فروش آنلاین، خرید، تجاری، صنعتی، مصرفی، آمار فروش، برنامه ریزی فروش، برنامه بازاریابی Marketing Plan، برنامه تبلیغات Advertising Plan، مدیریت، اصول بازاریابی، مقاله، دانلود مقاله، PDF، Doc، PPT، Word، سرپرست فروش، کارشناس فروش، فروشنده، مهندس فروش، مدیریت اجرایی، MBA، EMBA، مدیریت استراتژیک، مدیریت بازار، بازاریابی خلاقانه، تبلیغات خلاق، ایده، نوآوری، برند موفق، برند قدرتمند، رهبری، عوامل، کافه بازاریابی، شفاعی، ایران، بازار ایران، IRAN، اخبار، خیریه، همت، کمیته امداد، بهزیستی، حمایت، مدیریت فردا حامی امور خیریه، کتاب بازاریابی و تبلیغات، محصولات، دانلود، استخدام، کاریابی، رزومه، کانال توزیع، مدیریت توزیع، بازاریابی مستقیم، فروش مستقیم، شبکه توزیع، کسب و کار، طرح کسب و کار، تجارت Business plan ، نرخ ارز، تنظیم بازار، طرح تجاری، سود، رشد، منافع، بودجه تبلیغات، مدیریت فروش، مدیریت برند، مدیریت بازاریابی، فروشنده موفق، افزایش فروش، دوره آموزشی، فروش ویزیتوری موفق، بازاریاب، استخدام بازاریاب، استخدام کارشناس فروش، هزینه، درآمد، سود، بهره وری، بهبود، اصلاح، اصلاح ساختار فروش، ساختار سازمانی، تکنیک های فروش موفق، بازاریابی شبکه ای، سرمایه گذاری، بانک اطلاعات، کسب درآمد، دانشجو، رشته مدیریت، مدیریت بازرگانی، بازاریابی بین الملل، مجتبی شفاعی، مدیریت فردای ایرانیان، خمیردندان مریدنت، شرکت پاکشو، فروش اینترنتی، ایمیل مارکتینگ، بازاریابی ایمیلی، بازاریابی پیامکی، بازاریابی اینترنتی، دکتر الوانی، دکتر خنیفر، دکتر روستا، دکتر محمدیان، پرویز درگی، دکتر کامران صحت، علی خویه، عطر و طعم، می پسندی، فروشگاه اینترنتی، فروش دامنه، دوره های آموزشی، کارگاه آموزشی، مشاوره اینترنتی، مشاوره رایگان، خدمات آموزشی، مرکز آموزش عالی مدیریت، مرکز مشاوره مدیریت، مشاور عالی مدیریت، کسب و کار، سود فروش، موفقیت سازمان، کیفیت کالا، استاندارد فروش، پخش مویرگی، توزیع مویرگی، خیریه، همت، سازمان بهزیستی، کمیته امداد، مشارکت مردمی، امور خیریه، موسسه خیریه همت جوانان، فروش عالی، فروش یخ به اسکیموها، فروش تلفنی، بازاریابی تلفنی، کمپین تبلیغاتی، برنامه تبلیغاتی، طراحی و گرافیک، برند، بنر، بیلبورد ، دکتر مجتبی شفاعی، مدرس دانشگاه تهران، دوره های مدیریت، دوره بازاریابی ، دوره بازاريابی و فروش، تبلیغات، تبليغات موفق

ساختار فروش Sales Structure هدف فروش Sales Target برنامه فروش Sales Plan، فروشندگی حرفه ای ، افزایش فروش، روند فروش Sales Trend استراتژی فروش Sales Strategy تاکتیک فروش Sales Tactics تکنیک فروش Sales Technics ترویج فروش Sales Promotion سمینار فروش، آموزش بازاریابی، سمینار فروش موفق، سمینار بازاریابی، سیاست فروش خرید و فروش Sales and purchase فروش اینترنتی Internet پیش فروش فروش فیلم بازاریابی Marketing بازار Market بازارسازی Merchandising مدیریت بازاریابی Marketing management مدیر بازاریابی Marketing Manager تحقیقات بازار Market Research تحقیقات بازاریابی Marketing research ممیزی بازاریابی Marketing Audit مدیریت بازاریابی مدیریت بازاریابی فروش شرکت بازاریابی کتاب بازاریابی بازاریابی شبکه ای تبلیغات بازاریابی مقاله بازاریابی فروش و بازاریابی آموزش بازاریابی بازاریابی اینترنتی بازاریابی شبکه ای بازاریابی فروش سایت بازاریابی شرکت بازاریابی فروش و بازاریابی مقاله بازاریابی بازاریابی ویروسی بازاریابی دهان به دهان بازاریابی پارتیزانی بازاریابی ایمیلی مرکز مشاوره سایت مشاوره مشاور مشاوره رایگان مهندسین مشاور شرکت مشاور دلیل مشاور استخدام مشاور شرکت مشاوره مهندس مشاور پخش مستقیم به پخش شرکت پخش پخش مویرگی استخدام شرکت پخش پخش مواد غذایی شرکت پخش دارو دانلود رایگان دانلود کتاب دانلود مطالب تبلیغ تبلیغات آگهی رایگان تبلیغات تبلیغات بازاریابی مدیریت تببلیغات مدیریت ارتباط سمپلینگ کمپین تبلیغاتی برنامه تبلیغاتی تحلیل فروش تحقیقات فروش سمینار آموزشی دانلود رایگان مطالب آموزشی دانلود پاورپوینت دانلود فیلم آموزشی دانلود فروش آنلاین مشتری فلسفه قیمت قیمت گذاری قوانین فروش موفق، راهکار افزایش فروش دوره آموزشی فروش مدیریت فردای ایرنیان مدیریت فردا خدمات مشاوره مجتبی شفاعی استراتژی تاکیتک برنامه استراتژیک سیاست برند مدیریت برند هویت برند شخصیت برند برندیینگ بازاریابی شبکه ای برند لوگو مدیریت برند مدیریت نشان تجاری ، برندینگ وفاداری بازاریابی بیمه اصول بازاریابی شعار ارزش برند بخش بندی بازار آمیخته بازاریابی موفقیت اشتباه مفاهیم بازاریابی اصول مذاکره کتاب رایگان مدیریت اسلامی بازاریابی خدمات بانک، Price pricing تندمصرف fmcg، پخش مویرگی، فروش مویرگی، توزیع مویرگی، شرکت پخش، فروش ویزیتوری، فروش مستقیم، راهکارهای افزایش فروش، کتاب الکترونیک، مطالعه، پژوهش، تحقیق، فایل، ، دکتر احمد روستا، دکتر محمود محمدیان، پرویز درگی، دانلود رایگان، استخدام، کاریابی، موفقیت، فروش، بازاریابی، مدیریت برند، مدیریت فروش، مدیریت بازاریابی، فروش آنلاین، خرید، تجاری، صنعتی، مصرفی، آمار فروش، برنامه ریزی فروش، برنامه بازاریابی Marketing Plan، برنامه تبلیغات Advertising Plan، مدیریت، اصول بازاریابی، مقاله، دانلود مقاله، PDF، Doc، PPT، Word، سرپرست فروش، کارشناس فروش، فروشنده، مهندس فروش، مدیریت اجرایی، MBA، EMBA، مدیریت استراتژیک، مدیریت بازار، بازاریابی خلاقانه، تبلیغات خلاق، ایده، نوآوری، برند موفق، برند قدرتمند، رهبری، عوامل، کافه بازاریابی، شفاعی، ایران، بازار ایران، IRAN، اخبار، خیریه، همت، کمیته امداد، بهزیستی، حمایت، مدیریت فردا حامی امور خیریه، کتاب بازاریابی و تبلیغات، محصولات، دانلود، استخدام، کاریابی، رزومه، کانال توزیع، مدیریت توزیع، بازاریابی مستقیم، فروش مستقیم، شبکه توزیع، کسب و کار، طرح کسب و کار، تجارت Business plan ، نرخ ارز، تنظیم بازار، طرح تجاری، سود، رشد، منافع، بودجه تبلیغات، مدیریت فروش، مدیریت برند، مدیریت بازاریابی، فروشنده موفق، افزایش فروش، دوره آموزشی، فروش ویزیتوری موفق، بازاریاب، استخدام بازاریاب، استخدام کارشناس فروش، هزینه، درآمد، سود، بهره وری، بهبود، اصلاح، اصلاح ساختار فروش، ساختار سازمانی، تکنیک های فروش موفق، بازاریابی شبکه ای، سرمایه گذاری، بانک اطلاعات، کسب درآمد، دانشجو، رشته مدیریت، مدیریت بازرگانی، بازاریابی بین الملل، مجتبی شفاعی، مدیریت فردای ایرانیان، خمیردندان مریدنت، شرکت پاکشو، فروش اینترنتی، ایمیل مارکتینگ، بازاریابی ایمیلی، بازاریابی پیامکی، بازاریابی اینترنتی، دکتر الوانی، دکتر خنیفر، دکتر روستا، دکتر محمدیان، پرویز درگی، دکتر کامران صحت، علی خویه، عطر و طعم، می پسندی، فروشگاه اینترنتی، فروش دامنه، دوره های آموزشی، کارگاه آموزشی، مشاوره اینترنتی، مشاوره رایگان، خدمات آموزشی، مرکز آموزش عالی مدیریت، مرکز مشاوره مدیریت، مشاور عالی مدیریت، کسب و کار، سود فروش، موفقیت سازمان، کیفیت کالا، استاندارد فروش، پخش مویرگی، توزیع مویرگی، خیریه، همت، سازمان بهزیستی، کمیته امداد، مشارکت مردمی، امور خیریه، موسسه خیریه همت جوانان، فروش عالی، فروش یخ به اسکیموها، فروش تلفنی، بازاریابی تلفنی، کمپین تبلیغاتی، برنامه تبلیغاتی، طراحی و گرافیک، برند، بنر، بیلبورد