مطالب آموزشي - مارکتینگ و فروش

در متون اقتصادی از قدرت بازار به عنوان توان عوامل بازار در تاثیرگذاری بر قیمت کالا در بازار (در جهت کسب منافعی بیشتر از شرایط رقابت کامل) یاد می شود. بنابراین از این زاویه بلافاصله می توان این نتیجه را استنتاج نمود که قدرت بازار تنها به قدرت عرضه کننده محدود نمی شود بلکه در شرایطی تقاضاکنندگان نیز دارای قدرت بازار می شوند.

 

به طور کلی مهم ترین هدف و دستاورد تشکیل بازار و در شکل بهینه آن بازار رقابت کامل (فارغ از نوع کالا و خدماتی که در بازار عرضه خواهد شد) را می توان به صورت زیر برشمرد:

۱- تخصیص بهینه منابع

۲- تولید با کم ترین هزینه

۳- توزیع متناسب و معقول منابع (بین تولید کننده و مصرف کننده)

این اهداف، آرمان یک بازار رقابت کامل محسوب می گردد. اما امید به تحقق این اهداف در اثر مکانیزم بازار مستلزم تحقق شرایطی است که برخی از آنها به مرحله قبل از تشکیل بازار و برخی دیگر نیز فعالیتهایی است که به طور مستمر باید مورد توجه قرار گیرد. در ادامه از زاویای قبل و بعد از تشکیل بازار به این فعالیتها پرداخت شده است.

 

● زاویه اول: اقدامات قبل از تشکیل بازار

اصولاَ بازار رقابت کامل مستلزم شرایطی است که عدم تحقق آنها موجب انحراف از وضعیت بهینه خواهد بود. لذا قبل از تشکیل بازار باید در حوزه مورد نظر بررسی لازم برای درصد تحقق شرایط بازار رقابتی صورت گیرد. از جمله این شرایط می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- تعداد زیاد خریدار و فروشنده به طوری که هیچ یک قابلیت تاثیرگذاری بر قیمت های بازار را نداشته و قیمت پذیر باشند.

۲- آزادی ورود و خروج

۳- عدم وجود مزیت های خاص برای برخی فعالین

۴- گردش صحیح و کامل اطلاعات

۵- عدم وجود محدودیت های دستوری

۶- همگنی کالاها

۷- عدم وجود عکس العمل و تحریک

و …

 

عدم تحقق هر یک از موارد فوق و یا تحقق ناقص آنها موجب ایجاد فاصله و انحراف از شرایط رقابتی می شود. بنابراین در صنعت برق نیز لازم است قبل از تشکیل بازار این موارد به دقت بررسی شوند. از این زاویه لازم است به موارد زیر توجه کرد:

الف- در طرف عرضه باید به اندازه ای عرضه کننده وجود داشته باشد که در هر زمان هر میزان کالا مورد تقاضا واقع شود، به سهولت توسط عرضه کنندگان قابل عرضه باشد. ظرفیت تولید صنعت برق باید به گونه ای باشد که همواره تقاضای برق قابل پوشش باشد. در شرایطی که ظرفیت های تولید در اوقات خاصی مانند اوقات پرباری کافی نباشد، عملاَ شرایط رقابتی ایجاد نخواهد شد.

ل- در طرف تقاضا نیز باید شرایطی مشابه طرف عرضه وجود داشته باشد. به عبارت دیگر هر تولیدکننده در هر زمان بتواند هر میزان کالا تولید کرده و در قیمت بازار برای آن خریدار وجود داشته باشد.

ج- در شرط آزادی ورود و خروج باید به دو نکته توجه داشت. نکته اول، عدم وجود محدودیتهای دستوری (یا امتیازات انحصاری) بوده که ورود گروه خاصی را مجاز قلمداد نماید. نکته دوم، شرایط خاص صنعت است. به طور مثال در شرایطی که ورود به بخش تولید مستلزم سرمایه گذاری سنگین باشد (مانند احداث نیروگاه)، علی رغم وجود هر گونه امتیاز انحصاری باز هم برخی فعالین نمی توانند به راحتی وارد بازار شوند. به عبارت دیگر در این حالت درجه آزادی ورود به (خروج از) بازار بسیار کاهش خواهد یافت.

د- در بعد مزیت های خاص ممکن است مزیت ناشی از یک امتیاز خاص و یا به دلیل موقعیت خاص فعال بازار باشد. به طور مثال در شرایطی که یک نیروگاه در موقعیت خاصی از شبکه قرار داشته باشد، این موضوع می تواند موجب تبعیض بین این تولیدکننده و سایرین باشد.

هـ- گردش صحیح و کامل اطلاعات نیز یکی از مواردی است که در صورت عدم وجود آن بین فعالین بازار تبعیض رخ داده و این موضوع می تواند موجب انحراف بازار شود.

و- محدودیت های دستوری موجب خواهند شد تا در بهینه یابی فعالین بازار و حصول به شرایط مطلوب تولید یا مصرف، انحراف ایجاد شود.

ز- در صورتی که کالاها همگن نباشند، خریدار در انتخاب و خرید کالا از عرضه کنندگان مختلف بی تفاوت نخواهد بود و با شدت گرفتن درجه ناهمگنی کالاها عملاَ شرایط بازار رقابتی کم رنگ تر می شود. در صنعت برق عرضه توان حقیقی، ظاهری، ذخیره گردان و … می توانند کالاهای متفاوت (ناهمگن) تلقی شوند.

ح- وجود عکس العمل و تحریک در بازار در شرایطی اتفاق می افتد که فعالین رفتار متقابل همدیگر را بر فرایند بازار موثر بدانند. گرچه این موضوع بیشتر مربوط به شرایط رقابت ناقص است اما در صنعت برق این موضوع مستلزم توجه بیشتر است. به خصوص در شرایطی که مالکیت واحدها کاملاَ خصوصی نباشد.

 

با این مقدمه که اصولاً باید روی هر یک از موارد فوق بررسی های کارشناسی دقیقی انجام شود،‌در ادامه از زاویه دوم، یعنی اقداماتی که به طور مستمر باید انجام داد به موضوع می پردازیم. در صورتی که بازار شرایط رقابت کامل را داشته باشد، نقش این بخش (و به دنبال آن نقش یک ناظر) بسیار کم رنگ شده اما هرچه شکنندگی بازار (که در اثر عدم تحقق برخی موارد فوق و یا تحقق ضعیف آنها ایجاد می شود) بیشتر باشد، لزوم توجه به اقدامات زیر بیشتر خواهد بود.

 

 

● زاویه دوم: چگونگی بررسی عملکرد بازار

اقداماتی که پس از تشکیل بازار حائز اهمیت است می تواند شاخص هایی را بدست دهد که حاکی از سلامت بازار و یا انحراف از آن باشد. بنابراین این اقدامات با اهداف تشکیل بازار در ارتباط مستقیم است. به عبارت دیگر باید به طور مدام به این سئوال پاسخ گفت که چقدر به اهداف یکی بازار رقابتی در حال نزدیک شدن (یا دور شدن هستیم). بنابراین در بررسی عملکرد بازار همواره باید به بررسی عملکرد واقعی و عملکرد مطلوب توجه داشت. حال اگر این دو تعارضی با هم نداشته باشند می توان نسبت به سلامت بازار مطمئن شد. اما اگر بین نتایج این دو تفاوتهایی وجود داشته باشد، لازم است به منشا و علت این تفاوتها پرداخت. عمده ترین علت وجود تعارض بین عملکرد واقعی و وضعیت مطلوب را می توان در شکل گیری پدیده ای موسوم به قدرت بازار جستجو کرد. لذا در ادامه ضمن مرور مفهوم قدرت بازار، به عوامل شکل گیری قدرت بازار و همچنین شاخصهای مناسبی که برای مراقبت از تشخیص شکل گیری آن مناسب هستند، اشاره خواهد شد.

 

● قدرت بازار:

در متون اقتصادی از قدرت بازار به عنوان توان عوامل بازار در تاثیرگذاری بر قیمت کالا در بازار (در جهت کسب منافعی بیشتر از شرایط رقابت کامل) یاد می شود. بنابراین از این زاویه بلافاصله می توان این نتیجه را استنتاج نمود که قدرت بازار تنها به قدرت عرضه کننده محدود نمی شود بلکه در شرایطی تقاضاکنندگان نیز دارای قدرت بازار می شوند.  نکته ای را که باید به آن توجه کرد این است که قدرت بازار یک پدیده طبیعی مبتنی بر رفتار عقلایی عوامل بازار می باشد. به عبارت دیگر اگر فرض بر این است که عوامل بازار همواره درصدد هستند تا مطلوبیت و همچنین منافع خود را حداکثر نمایند، پدیده قدرت بازار دقیقاَ در همین راستا صورت می گیرد.

اما نکته اصلی در این است که اگر بازار طراح و به وجود آورنده ای دارد، این وظیفه طراح است که مراقبت لازم در جهت عدم ایجاد زمینه مناسب برای شکل گیری این پدیده را به عمل آورد. زیرا از دید یک ناظر سوم (فارغ از عرضه و تقاضاکنندگان) این موضوع موجب عدم تحقق محور سوم از محورهای یادشده فوق می گردد. بنابراین در این مقاله ضمن پرداختن به مسائلی در ارتباط با ایجاد یک بازار رقابتی، به چگونگی ایجاد یک مکانیزم عملی برای بازبینی بازار و شاخصهای مناسب و لازم برای این کار اشاره می گردد.


>> کلمات کلیدی: بازاریابی، فروش، قدرت بازار

مديريت بازاريابي، بازاريابي ، فروش، مديريت فروش، مدير فروش ، مديريت  برند، برندینگ، برندسازی، افزایش فروش، فروش تلفنی، بازاريابي مستقیم، بازاريابي  تلفني، مشاور فروش، مشاور بازاريابي ، استراتژی فروش، تکنیک فروش، تکنیک های افزایش فروش، تکنيک هاي افزايش فروش ، برند، مشاوره بازاریابی و فروش، مشاوره فروش، مشاور بازاریابی، مشاوره بازاریابی، مشاور مدیریت، مشاوره مدیریت، توزيع و پخش مويرگي، بازرگاني خارجي و ترخيص كالا، اصول بازاريابي، مدیریت بازاریابی، مديريت برند، برندینگ، برندسازی، استراتژی‌ فروش، تاکتیک فروش، استراتژی بازاریابی و فروش، قیمت گذاری، مدیریت قیمت، تحقيقات بازار، تحقیقات بازاریابی، مدیریت تبليغات، استراتژی تبلیغات، مديريت فروش و رموز فروش موفق، اصول مديريت، مدیریت کسب و کار، اصول مذاکره، مدیریت مذاکره، اصول مذاکره موفق، مذاکره فروش موفق، ارتباطات بازاریابی، دکترای مدیریت، دکتری، مجتبی شفاعی، دکتر شفاعی، تحصيلات تکميلي، ساير مطالب، نکات مفيد و خواندني، مدیران موفق، مدیریت موفق، فروش موفق، مديران و شرکتهاي موفق، حکايتهاي مديريتي، رموز موفقيت، افزایش فروش، تکنیک های افزایش فروش، برنامه فروش، هدفگذاری فروش، برنامه بازاریابی، بازاريابي و تبليغات، مشاوره تبلیغات، طنز و سرگرمي مديريتي، مدیریت فناوري اطلاعات، بازاریابی الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی، فروش اینترنتی، فروش الکترونیکی، تجارت الکترونیک،  ویدئوهای تبلیغاتی، محصولات، راه حل بهبود فروش، مقاله مدیریتی، مشاوره رایگان فروش، پژوهش‌، تحقیقات بازار، بازارشناسی، بازارسازی، بازاریابی، کتاب الکترونيک، ایبوک، کتاب بازاریابی و فروش، خلاصه کتاب، فایلهای آموزشي، نرم‌افزار تلفن همراه،  استخدام و كاريابي، رموز كاريابي، شیوه كارمندگزيني، مشاوره استخدام، ساختار تیم فروش، سایت های کاریابی، فروش تلفنی، Telemarketing، با عقابها پرواز کن، راه اندازی شرکت پخش، توسعه فروش، افزایش فروش، مشاوره بازاریابی، مشاوره، دکتر مجتبی شفاعی، سررسید مدیریتی، پاورپوینت مدیریتی، PDF، PPT، بسته آموزشی، ویزیتوری، فروش حضوری، تکنیک های فروش، استراتژی فروش، راهکارهای افزایش فروش، منشی، مسئول دفتر، کاریابی، استخدام، کارگزینی، جذب، آموزش، دوره آموزشی، عارضه یابی، مدرس، استاد دانشگاه، فناوری، تکنولوژی، MBAر، EMBA، مدیریت کسب و کار، مدیریت اجرایی، مدیریت استراتژیک، رشد فروش، روند فروش، تاسیس، راه اندازی شرکت پخش، راه اندازی واحد فروش، اصلاح ساختار فروش، رموز موفقیت، رموز فروش، تکنیکهای افزایش فروش، فروش Sales مشاوره فروش Sales Consulting مدیر فروش Sales Manager کارشناس فروش Sales Expert مدیریت فروش Sales Management فروش موفق Success Sales فروشنده Seller Salesman ویزیتور و بازایاب، بازاریابی حضوری Vistor فروش حضوری واحد فروش Sales Department تیم فروش Sales Team، وظایف فروش Sales Duties ساختار فروش Sales Structure هدف فروش Sales Target برنامه فروش Sales Plan، فروشندگی حرفه ای ، افزایش فروش، روند فروش Sales Trend استراتژی فروش Sales Strategy تاکتیک فروش Sales Tactics تکنیک فروش Sales Technics ترویج فروش Sales Promotion سمینار فروش، آموزش بازاریابی، سمینار فروش موفق، سمینار بازاریابی، سیاست فروش خرید و فروش Sales and purchase فروش اینترنتی Internet پیش فروش فروش فیلم بازاریابی Marketing بازار Market بازارسازی Merchandising مدیریت بازاریابی Marketing management مدیر بازاریابی Marketing Manager تحقیقات بازار Market Research تحقیقات بازاریابی Marketing research ممیزی بازاریابی Marketing Audit مدیریت بازاریابی مدیریت بازاریابی فروش شرکت بازاریابی کتاب بازاریابی بازاریابی شبکه ای تبلیغات بازاریابی مقاله بازاریابی فروش و بازاریابی آموزش بازاریابی بازاریابی اینترنتی بازاریابی شبکه ای بازاریابی فروش سایت بازاریابی شرکت بازاریابی فروش و بازاریابی مقاله بازاریابی بازاریابی ویروسی بازاریابی دهان به دهان بازاریابی پارتیزانی بازاریابی ایمیلی مرکز مشاوره سایت مشاوره مشاور مشاوره رایگان مهندسین مشاور شرکت مشاور دلیل مشاور استخدام مشاور شرکت مشاوره مهندس مشاور پخش مستقیم به پخش شرکت پخش پخش مویرگی استخدام شرکت پخش پخش مواد غذایی شرکت پخش دارو دانلود رایگان دانلود کتاب دانلود مطالب تبلیغ تبلیغات آگهی رایگان تبلیغات تبلیغات بازاریابی مدیریت تببلیغات مدیریت ارتباط سمپلینگ کمپین تبلیغاتی برنامه تبلیغاتی تحلیل فروش تحقیقات فروش سمینار آموزشی دانلود رایگان مطالب آموزشی دانلود پاورپوینت دانلود فیلم آموزشی دانلود فروش آنلاین مشتری فلسفه قیمت قیمت گذاری قوانین فروش موفق، راهکار افزایش فروش دوره آموزشی فروش مدیریت فردای ایرنیان مدیریت فردا خدمات مشاوره مجتبی شفاعی استراتژی تاکیتک برنامه استراتژیک سیاست برند مدیریت برند هویت برند شخصیت برند برندیینگ بازاریابی شبکه ای برند لوگو مدیریت برند مدیریت نشان تجاری ، برندینگ وفاداری بازاریابی بیمه اصول بازاریابی شعار ارزش برند بخش بندی بازار آمیخته بازاریابی موفقیت اشتباه مفاهیم بازاریابی اصول مذاکره کتاب رایگان مدیریت اسلامی بازاریابی خدمات بانک، Price pricing تندمصرف fmcg، پخش مویرگی، فروش مویرگی، توزیع مویرگی، شرکت پخش، فروش ویزیتوری، فروش مستقیم، راهکارهای افزایش فروش، کتاب الکترونیک، مطالعه، پژوهش، تحقیق، فایل، ، دکتر احمد روستا، دکتر محمود محمدیان، پرویز درگی، دانلود رایگان، استخدام، کاریابی، موفقیت، فروش، بازاریابی، مدیریت برند، مدیریت فروش، مدیریت بازاریابی، فروش آنلاین، خرید، تجاری، صنعتی، مصرفی، آمار فروش، برنامه ریزی فروش، برنامه بازاریابی Marketing Plan، برنامه تبلیغات Advertising Plan، مدیریت، اصول بازاریابی، مقاله، دانلود مقاله، PDF، Doc، PPT، Word، سرپرست فروش، کارشناس فروش، فروشنده، مهندس فروش، مدیریت اجرایی، MBA، EMBA، مدیریت استراتژیک، مدیریت بازار، بازاریابی خلاقانه، تبلیغات خلاق، ایده، نوآوری، برند موفق، برند قدرتمند، رهبری، عوامل، کافه بازاریابی، شفاعی، ایران، بازار ایران، IRAN، اخبار، خیریه، همت، کمیته امداد، بهزیستی، حمایت، مدیریت فردا حامی امور خیریه، کتاب بازاریابی و تبلیغات، محصولات، دانلود، استخدام، کاریابی، رزومه، کانال توزیع، مدیریت توزیع، بازاریابی مستقیم، فروش مستقیم، شبکه توزیع، کسب و کار، طرح کسب و کار، تجارت Business plan ، نرخ ارز، تنظیم بازار، طرح تجاری، سود، رشد، منافع، بودجه تبلیغات، مدیریت فروش، مدیریت برند، مدیریت بازاریابی، فروشنده موفق، افزایش فروش، دوره آموزشی، فروش ویزیتوری موفق، بازاریاب، استخدام بازاریاب، استخدام کارشناس فروش، هزینه، درآمد، سود، بهره وری، بهبود، اصلاح، اصلاح ساختار فروش، ساختار سازمانی، تکنیک های فروش موفق، بازاریابی شبکه ای، سرمایه گذاری، بانک اطلاعات، کسب درآمد، دانشجو، رشته مدیریت، مدیریت بازرگانی، بازاریابی بین الملل، مجتبی شفاعی، مدیریت فردای ایرانیان، خمیردندان مریدنت، شرکت پاکشو، فروش اینترنتی، ایمیل مارکتینگ، بازاریابی ایمیلی، بازاریابی پیامکی، بازاریابی اینترنتی، دکتر الوانی، دکتر خنیفر، دکتر روستا، دکتر محمدیان، پرویز درگی، دکتر کامران صحت، علی خویه، عطر و طعم، می پسندی، فروشگاه اینترنتی، فروش دامنه، دوره های آموزشی، کارگاه آموزشی، مشاوره اینترنتی، مشاوره رایگان، خدمات آموزشی، مرکز آموزش عالی مدیریت، مرکز مشاوره مدیریت، مشاور عالی مدیریت، کسب و کار، سود فروش، موفقیت سازمان، کیفیت کالا، استاندارد فروش، پخش مویرگی، توزیع مویرگی، خیریه، همت، سازمان بهزیستی، کمیته امداد، مشارکت مردمی، امور خیریه، موسسه خیریه همت جوانان، فروش عالی، فروش یخ به اسکیموها، فروش تلفنی، بازاریابی تلفنی، کمپین تبلیغاتی، برنامه تبلیغاتی، طراحی و گرافیک، برند، بنر، بیلبورد ، دکتر مجتبی شفاعی، مدرس دانشگاه تهران، دوره های مدیریت، دوره بازاریابی ، دوره بازاريابی و فروش، تبلیغات، تبليغات موفق

ساختار فروش Sales Structure هدف فروش Sales Target برنامه فروش Sales Plan، فروشندگی حرفه ای ، افزایش فروش، روند فروش Sales Trend استراتژی فروش Sales Strategy تاکتیک فروش Sales Tactics تکنیک فروش Sales Technics ترویج فروش Sales Promotion سمینار فروش، آموزش بازاریابی، سمینار فروش موفق، سمینار بازاریابی، سیاست فروش خرید و فروش Sales and purchase فروش اینترنتی Internet پیش فروش فروش فیلم بازاریابی Marketing بازار Market بازارسازی Merchandising مدیریت بازاریابی Marketing management مدیر بازاریابی Marketing Manager تحقیقات بازار Market Research تحقیقات بازاریابی Marketing research ممیزی بازاریابی Marketing Audit مدیریت بازاریابی مدیریت بازاریابی فروش شرکت بازاریابی کتاب بازاریابی بازاریابی شبکه ای تبلیغات بازاریابی مقاله بازاریابی فروش و بازاریابی آموزش بازاریابی بازاریابی اینترنتی بازاریابی شبکه ای بازاریابی فروش سایت بازاریابی شرکت بازاریابی فروش و بازاریابی مقاله بازاریابی بازاریابی ویروسی بازاریابی دهان به دهان بازاریابی پارتیزانی بازاریابی ایمیلی مرکز مشاوره سایت مشاوره مشاور مشاوره رایگان مهندسین مشاور شرکت مشاور دلیل مشاور استخدام مشاور شرکت مشاوره مهندس مشاور پخش مستقیم به پخش شرکت پخش پخش مویرگی استخدام شرکت پخش پخش مواد غذایی شرکت پخش دارو دانلود رایگان دانلود کتاب دانلود مطالب تبلیغ تبلیغات آگهی رایگان تبلیغات تبلیغات بازاریابی مدیریت تببلیغات مدیریت ارتباط سمپلینگ کمپین تبلیغاتی برنامه تبلیغاتی تحلیل فروش تحقیقات فروش سمینار آموزشی دانلود رایگان مطالب آموزشی دانلود پاورپوینت دانلود فیلم آموزشی دانلود فروش آنلاین مشتری فلسفه قیمت قیمت گذاری قوانین فروش موفق، راهکار افزایش فروش دوره آموزشی فروش مدیریت فردای ایرنیان مدیریت فردا خدمات مشاوره مجتبی شفاعی استراتژی تاکیتک برنامه استراتژیک سیاست برند مدیریت برند هویت برند شخصیت برند برندیینگ بازاریابی شبکه ای برند لوگو مدیریت برند مدیریت نشان تجاری ، برندینگ وفاداری بازاریابی بیمه اصول بازاریابی شعار ارزش برند بخش بندی بازار آمیخته بازاریابی موفقیت اشتباه مفاهیم بازاریابی اصول مذاکره کتاب رایگان مدیریت اسلامی بازاریابی خدمات بانک، Price pricing تندمصرف fmcg، پخش مویرگی، فروش مویرگی، توزیع مویرگی، شرکت پخش، فروش ویزیتوری، فروش مستقیم، راهکارهای افزایش فروش، کتاب الکترونیک، مطالعه، پژوهش، تحقیق، فایل، ، دکتر احمد روستا، دکتر محمود محمدیان، پرویز درگی، دانلود رایگان، استخدام، کاریابی، موفقیت، فروش، بازاریابی، مدیریت برند، مدیریت فروش، مدیریت بازاریابی، فروش آنلاین، خرید، تجاری، صنعتی، مصرفی، آمار فروش، برنامه ریزی فروش، برنامه بازاریابی Marketing Plan، برنامه تبلیغات Advertising Plan، مدیریت، اصول بازاریابی، مقاله، دانلود مقاله، PDF، Doc، PPT، Word، سرپرست فروش، کارشناس فروش، فروشنده، مهندس فروش، مدیریت اجرایی، MBA، EMBA، مدیریت استراتژیک، مدیریت بازار، بازاریابی خلاقانه، تبلیغات خلاق، ایده، نوآوری، برند موفق، برند قدرتمند، رهبری، عوامل، کافه بازاریابی، شفاعی، ایران، بازار ایران، IRAN، اخبار، خیریه، همت، کمیته امداد، بهزیستی، حمایت، مدیریت فردا حامی امور خیریه، کتاب بازاریابی و تبلیغات، محصولات، دانلود، استخدام، کاریابی، رزومه، کانال توزیع، مدیریت توزیع، بازاریابی مستقیم، فروش مستقیم، شبکه توزیع، کسب و کار، طرح کسب و کار، تجارت Business plan ، نرخ ارز، تنظیم بازار، طرح تجاری، سود، رشد، منافع، بودجه تبلیغات، مدیریت فروش، مدیریت برند، مدیریت بازاریابی، فروشنده موفق، افزایش فروش، دوره آموزشی، فروش ویزیتوری موفق، بازاریاب، استخدام بازاریاب، استخدام کارشناس فروش، هزینه، درآمد، سود، بهره وری، بهبود، اصلاح، اصلاح ساختار فروش، ساختار سازمانی، تکنیک های فروش موفق، بازاریابی شبکه ای، سرمایه گذاری، بانک اطلاعات، کسب درآمد، دانشجو، رشته مدیریت، مدیریت بازرگانی، بازاریابی بین الملل، مجتبی شفاعی، مدیریت فردای ایرانیان، خمیردندان مریدنت، شرکت پاکشو، فروش اینترنتی، ایمیل مارکتینگ، بازاریابی ایمیلی، بازاریابی پیامکی، بازاریابی اینترنتی، دکتر الوانی، دکتر خنیفر، دکتر روستا، دکتر محمدیان، پرویز درگی، دکتر کامران صحت، علی خویه، عطر و طعم، می پسندی، فروشگاه اینترنتی، فروش دامنه، دوره های آموزشی، کارگاه آموزشی، مشاوره اینترنتی، مشاوره رایگان، خدمات آموزشی، مرکز آموزش عالی مدیریت، مرکز مشاوره مدیریت، مشاور عالی مدیریت، کسب و کار، سود فروش، موفقیت سازمان، کیفیت کالا، استاندارد فروش، پخش مویرگی، توزیع مویرگی، خیریه، همت، سازمان بهزیستی، کمیته امداد، مشارکت مردمی، امور خیریه، موسسه خیریه همت جوانان، فروش عالی، فروش یخ به اسکیموها، فروش تلفنی، بازاریابی تلفنی، کمپین تبلیغاتی، برنامه تبلیغاتی، طراحی و گرافیک، برند، بنر، بیلبورد